אייקון פייסבוק English Version

פיקוח חשמל – פיקוח צמוד, מכשור ובקרה

פיקוח חשמל
תוכן עניינים

פיקוח חשמל לא מוגדר רשמית בחוק החשמל אך מקובל מאוד להיעזר בשירותיו של מפקח חשמל (מהנדס חשמל במקצועו), מכיוון שמערכות בקרה מתקדמות ומכשור בפרויקטים מורכבים מצריכים חוות דעת ובקרה מקצועית.

מפקח החשמל מבצע מגוון רחב של תפקידים, תפקידים אלו דורשים אחריות רבה, ידע מעמיק ומקצועיות גבוה. כמו כן, מפקח החשמל מתאם בין בעלי מקצוע שונים, משגיח על איכות חומרים, צורת התקנתם ונותן הנחיות ביצוע ופתרונות הנדסיים בשטח בעת הצורך.

כמו כן, המפקח בודק את התאמת התכנית לחוק החשמל, התאמת הביצוע לתכניות, משגיח ומוודא רמת ביצוע גבוהה, מוודא את הימצאותם של רישיונות ואישורים מתאימים ולצד כל זה מכיר את הפרויקט על בוריו ועוזר להניע אותו לעבר סיום מוצלח.

 

פיקוח חשמל

נהוג לחלק את עבודת המפקח לשלושה שלבים עיקריים: לפני תחילת העבודה, בזמן העבודה וסיום העבודה, נפרט על כל שלב ושלב:

 

פיקוח חשמל טרם תחילת העבודות

לפני כל פרויקט מפקח החשמל יעבור בקפידה על תוכניות הביצוע של הפרויקט, ויוודא שאין טעויות וסתירות, במידה ויש יפנה את הערותיו למתכנן הפרויקט.

המפקח הצמוד ילמד את מצבו הקיים של האתר בו מתבצעות העבודות, האם קיימים תנאים מיוחדים, מהם מגבלות הביצוע ומאילו מטרדים כדאי להימנע, ינתח את אופן ביצוע העבודה לכל שלביה ואת התאומים הנדרשים לצורך ביצוע תקין ובטוח של העבודה תוך שימת דגש על בטיחות בעבודה, הקטנת הפרעות למפעל ולקבלנים האחרים בפרויקט.

במקביל עם למידת האתר על בוריו יהיה על המפקח ללמוד את מסמכי החוזה, תכניות העבודה, מפרט העבודה וכתבי הכמויות לבדוק את התאמתם לתוכניות ולתנאי השטח ולהתריע מראש על אי התאמות או שינויים שיש להכניס במסמכי המכרז והפרויקט.

הכנת תכנית פיקוח חשמל מפורטת עם כל רכיבי העבודה הדרושים: מסמכים קיימים, גורמי העבודה הצפויים לקחת חלק בעבודות, נהלים קיימים, תכנית בדיקות איכות ואופן רישומן וניהולן, מעקב שוטף אחר לוח הזמנים, מעקב תקציבי, בדיקת תכניות העבודה של הקבלן כולל כוח האדם ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודה באיכות גבוה תוך עמידה במסגרת תקציבית ובלוחות הזמנים, ומסירת העבודה. בסיום הכנתה, תכנית הפיקוח תוגש לאישורו של מנהל הפרויקט ולידיעת היועץ המקצועי של המזמין.

צרו קשר לקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי פיקוח חשמל חסכו זמן ומשאבים רבים עוד בטרם מתחילים עם ביצוע העבודה!

המפקח ישתתף בתהליך בחירת קבלן הביצוע, יוודא שלקבלנים המועמדים לביצוע העבודה יש את הידע והניסיון לביצוע העבודה הנדרשת. לקבלנים יש את הציוד הנדרש והיכולת לספק כוח אדם מתאים ואיכותי לביצוע מגוון העבודות הנדרשות כגון אנשי רשת מתח עליון ומתח גבוה, מסגרים מומחים לביצוע עבודות מסגרות ייעודיות לחשמל ובקרה, חווטים, חשמלאים, מכשירנים, אנשי אופטיקה, יכולת לביצוע בדיקות הפעלה והרצה של המערכות וכדומה.

כמובן כי על המפקח לוודא את קיומם של כל האישורים הנדרשים לתחילת העבודה, המפקח יחתים את הקבלן על צו התחלת העבודה ומסירת השטח. כל תכניות הקבלן יאושרו על ידי המפקח: תכנית התארגנות, רשימה מלאה של קבלני משנה, ספקים ולוח זמנים מפורט. במידת הצורך יבצע הקבלן שינויים כפי שידרשו על ידי המפקח.

באחריות המפקח להכין פרוגרמת בדיקות ומעקב איכות הביצוע ויביאה לאישור אצל המתכננים ואצל מנהל הפרויקט.

 

פיקוח חשמל בזמן ביצוע עבודות באתר

מפקח חשמל יודיע לקבלן על בחירת קבלן הביצוע, יתאם עמו את מועד תחילת העבודה, ידאג לקבלן לשטח התארגנות, עבודה ואחסון של הציוד.

הקבלן יעביר לאישור המפקח את רשימת העובדים כולל רישיונות הרלוונטיים לעבודה שכל אחד מהם יבצע, אישורים רלוונטיים כגון אישור עבודה בגובה, רישיונות נהיגה, רישיונות מפעיל עגורן וכדומה. מפקח חשמל יבדוק את תוקפם והתאמתם לנדרש ויאשר את העובדים.

במהלך העבודה נדרש המפקח לקבוע ולקיים פגישות עבודות באופן תדיר על מנת לעדכן את מנהל הפרויקט בהתקדמות הפרויקט, ליקויים, בעיות שצצו או עיכובים צפויים. ניהול יומן מעקב יום יומי גם הוא באחריות מפקח החשמל, יומן העבודה יכלול את כל העבודה שבוצעה באותו היום, חומרים שסופקו לאתר, חומרים שהותקנו, הערות והוראות לקבלן, הערות הקבלן ורישום שעות חריגות במידה והיו. יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי נציג מוסמך של הקבלן ועל ידי המפקח ויהווה עדות למהלך העבודה, ניהול יומן עבודה תקין חשוב מאוד לאישור חשבונות הקבלן וכן כעדות במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למזמין.

המפקח יוודא כי אכן קיים סט תכניות מלא ובגרסה המעודכנת ביותר בידי הקבלן ובידיו. על הסט לכלול תכניות עדכניות לביצוע. כל תכנית ומסמך שימסרו בכל שלבי העבודה לקבלן יחתמו על ידו – באחריות המפקח.

המפקח ינחה את הקבלן לגבי קדימויות בעבודה, צורך לתגבר את כוח האדם ו\או את הציוד המוקצה לפרויקט, יבדוק ויאשר את החומרים שיספק הקבלן לפרויקט, יבדוק ויאשר את טיב ביצוע העבודות, התאמתם לתוכניות, למפרטים ולחוקי החשמל.

המפקח יעקוב באופן רציף אחר לוח הזמנים של הפרויקט לעומת הביצוע למעשה, יביא לידיעת הנהלת הפרויקט חריגה או עיכוב בלוח הזמנים וינחה את הקבלן לתגבר את הצוות שלו על מנת לעמוד בנדרש.

מפקח חשמל יבצע מעקב תקציבי על מנת לזהות חריגה ממסגרת התקציב, המפקח יתריע בפני המזמין על חריגה צפויה ויעריך את היקפה, הטיפול בחריגת תקציב יהיה בתאום של המפקח עם הנהלת הפרויקט והמזמין.

הקבלן יגיש חשבונות חלקיים מדי חודש קלנדרי, המפקח יבדוק את החשבונות מול כתבי הכמויות, מפרטי העבודה, יומני העבודה והתוכניות ויאשר תשלומי ביניים לקבלן.

פיקוח חשמל עם סיום העבודה באתר

בסיום הפרויקט יהיה על המקפח לבצע בדיקות מקיפות לכל המכשירים וכיולן, בדיקות של כל מערכות החשמל, בדיקות למערכות בקרה ואינטגרציה.

המפקח יוודא קבלת תכניות AS MADE מהקבלן, ויבדוק תקינות התכניות. לאחר מכן יש להעביר את התכניות למתכנן לתיקונים אחרונים והוצאת מהדורת תכניות סופית. הקבלן יגיש למפקח, לבדיקתו ואישורו, חשבון סופי המבוסס על תכניות AS MADE וכמויות ביצוע סופיות.

 

פיקוח חשמל עם חברת רמי רז הנדסה

חברת "רמי רז הנדסה" מבצעת פיקוח חשמל צמוד, פיקוח עליון, Owner engineering מאז שנת 1984 בהצלחה גדולה עבור מפעלים מהגדולים בארץ כגון בתי זיקוק לנפט חיפה, פז זיקוק אשדוד, חברת נמלי ישראל, טכניון חיפה, תעשיה האווירית, תנובה, מקורות, הנדסת התפלה, מפעלי נייר חדרה, רפאל, אינטל, תרו ועוד.

פיקוח חשמל זה אנחנו – פיקחנו על מאות פרויקטים ממתח עליון (161 KV) ועד למתח נמוך מאוד כולל רשתות עליות ותת קרקעיות, תחנות מיתוג והשנאה, תחנות כוח (דיזל גנרטורים, טורבינות קיטור, טורבינות גז, מחז"מ), מערכות באזורים פציצים, חדרי חשמל ו- MCC, מערכות תאורה, רשתות חלוקה במתח נמוך, מערכות ביטחון, גילוי וכיבוי אש, CCTV, LLS, מערכות מכשור ובקרה, בקרים מתוכנתים (PLC), התקנה, כיול והפעלה של מכשירי מדידה (זרימה, מפלס, לחץ, טמפרטורה, אנלייזרים) וברזי בקרה.

 

פעילות חברת רמי רז הנדסה:

  • בקרת איכות ציוד ומכלולים המסופקים לפרויקט
  • בדיקת התאמה לתקנים ישראליים ובינלאומיים ולדרישות המפרטים
  • פיקוח צמוד עליון
  • תאום ביצוע עבודות בשטח ההקמה, תאום עם מנהלי הפרויקטים ומנהלי האתרים
  • ניהול ובדיקת תכנון
  • מעקב כספי ולוחות זמנים
  • בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים
  • ביצוע ובדיקת מצב As Made

 

רמי רז הנדסה תשמח להעמיד לשירותכם את כל הידע והניסיון הרב השמור אצלה לטובת פרויקטים חדשים ולשיפור מתקנים קיימים במפעלכם, צרו אתנו קשר עוד היום!

רמי רז
רמי רז

הבעלים ומנהל חברת רמי רז הנדסה בע"מ, עוסק בפיקוח וניהול פרויקטים מאז שנת 1984.
החברה מתמחה בתכנון ויישום מערכות חימום חשמלי לתעשייה, ניתוב צנרת ומכלים, מחליפי חום וגופי חימום טבולים, מחממי חביות, תכנון וייצור גופי חימום לאזורים בטוחים ומוגני פיצוץ.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

זקוקים לייעוץ מקצועי?
ליצירת קשר וייעוץ מקצועי >>

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן